.
Inicio Aviso legal

 

1.- Aviso e información legal

 

Este aviso e información legal (en diante, o 'Aviso Legal') regula o uso do servizo de Internet www.concelloderamiras.gal (en diante o 'sitio web') que o Concello de Ramirás pon a disposición dos usuarios de Internet. O Concello de Ramirás, con CIF número P-3206900-G, ten o seu domicilio en O Picouto s/n, 32810 Ramirás.

 

2.- Obxecto

 

A través do sitio web, o Concello de Ramirás facilita aos usuarios o acceso e a utilización de diversos servizos e contidos postos á súa disposición polo Concello, ou por terceiros.

 

3.- Condicións de uso e aceptación

 

O acceso e utilización deste sitio web atribúe a condición de usuario, e implica por parte dos usuarios a plena aceptación destas condicións de uso, así como aquelas particulares que se establezan para determinados servizos que complementarán a estas, comprometéndose a utilizar o sitio web e os servizos de conformidade coa lei, este Aviso Legal, as condicións particulares de certos servizos e demais avisos, regulamentos e instrucións postos no seu coñecemento, así como a moral e os bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública. As páxinas de www.concelloderamiras.gal poden ser visitadas libremente polos usuarios, excluíndo aquelas que se atopan en áreas pechadas, ou que esixen a inscrición nun rexistro de usuarios, o que implica cubrir o correspondente rexistro de usuario, que se efectuará na forma expresamente indicada no propio servizo ou nas condicións particulares que o regulen. Toda a información que facilite o usuario a través dos servizos deberá ser veraz. A estes efectos o usuario garante a autenticidade de todos aqueles datos que comunique como consecuencia da utilización de determinados servizos. De igual forma, será responsabilidade do usuario manter toda a información facilitada ao Concello de Ramirás permanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento, á situación real do usuario, non sendo responsable o Concello, dos prexuízos que se poidan causar a terceiros pola información que facilite. Para ese efecto, o usuario absterase de utilizar calquera dos servizos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos neste Aviso Legal, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático ('hacking') do Concello de Ramirás, doutros usuarios ou de calquera usuario de Internet (hardware e software). En particular, e a título meramente orientativo, non exhaustivo, o usuario comprométese a non transmitir, difundir ou pór a disposición de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera clase de material que: De calquera forma sexa contrario, menosprece ou atente contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, nos tratados internacionais e no resto da lexislación. Induza, incite ou promova actuacións delituosas, denigratorias, difamatorias, infamantes, violentas, ou en xeral, contrarias á lei, á moral, e bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública. Induza, incite ou promova actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición. Incorpore, poña a disposición ou permita acceder a produtos, elementos, mensaxes ou servizos delituosos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública. Induza ou poida inducir a un estado inaceptable de ansiedade ou temor. Induza ou incite a involucrarse en prácticas perigosas, de risco ou nocivas para a saúde e o equilibrio psíquico. Sexa falso, ambiguo, inexacto, esaxerado ou extemporáneo, de forma que induza ou poida inducir a erro sobre o seu obxecto ou sobre as intencións ou propósitos do comunicante. Se atope protexido por calquera dereito de propiedade intelectual ou industrial pertencentes a terceiros, sen que o usuario obteña previamente dos seus titulares a autorización necesaria para levar a cabo o uso que efectúa ou pretende efectuar. Viole os segredos empresariais de terceiros sexa contrario ao dereito á honra, á intimidade persoal e familiar ou á propia imaxe das persoas. De calquera xeito menoscabe o crédito do Concello de Ramirás, ou de terceiros. Infrinxa a normativa sobre segredo das comunicacións. Constitúa, se é o caso, publicidade ilícita, enganosa ou desleal e, en xeral, que constitúa competencia desleal. Incorpore virus ou outros elementos físicos ou electrónicos que poidan danar ou impedir o normal funcionamento da rede, do sistema ou de equipos informáticos (hardware e software) do Concello de Ramirás, ou terceiros, ou que poidan danar os documentos electrónicos e arquivos almacenados nos ditos equipos informáticos. Provoque polas súas características (tales como formato, extensión, etc.) dificultades no normal funcionamento do servizo. Conteña etiquetas HTML diferentes daquelas expresamente autorizadas polo Concello. O usuario comprométese a utilizar correctamente os contidos postos á súa disposición no sitio web, entendendo por estes, sen que esta enumeración teña carácter limitativo, os textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, links e demais contidos audiovisuais ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, de conformidade coa lei, este aviso legal, as condicións particulares de certos servizos e demais avisos, regulamentos, uso e instrucións posto no seu coñecemento, así como coa moral e os bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública, e en particular comprométese a absterse de: Reproducir, copiar, distribuír, pór a disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido. Suprimir, manipular, ou de calquera outra forma alterar o 'copyright' e demais datos identificativos da reserva de dereitos do Concello de Ramirás, ou dos seus titulares, das pegadas dixitais ou de calquera outros medios técnicos establecidos para o seu recoñecemento. Obter, e mesmo tentar obter os contidos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, puxéronse á súa disposición a este efecto, ou se indicaron a este efecto nas páxinas web onde se atopen os contidos ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente en Internet.

 

4 .- Introdución de hiperenlaces

 

Os usuarios, e todas aquelas persoas que teñan intención de establecer un hiperenlance entre a súa páxina web ou portal e o sitio web www.concelloderamiras.gal deberán cumprir as seguintes condicións: O hiperenlace unicamente permitirá o acceso ao home-page ou páxina de inicio do sitio web, pero non poderá reproducilas de ningún xeito, non se creará un frame sobre as páxinas web do sitio web. Non se realizarán manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre as páxinas web do sitio web e os servizos fornecidos. Non se dará a entender por ningún modo que o Concello de Ramirás autorizou o hiperenlace, ou que asumiu dalgunha maneira os servizos ofrecidos ou postos a disposición desde a páxina web na que se establece o hiperenlace. A excepción feita daqueles signos que formen parte do mesmo hiperenlace, a páxina na que se estableza o hiperenlace non conterá ningún signo distintivo, dos recoñecidos pola lexislación vixente, dos que sexa titular o Concello de Ramirás, salvo que sexa expresamente autorizado por este. A páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá contidos contrarios a calquera dereitos de terceiros, nin conterá informacións ou contidos ilícitos, contrarios á moral ou aos bos costumes xeralmente aceptadas e á orde pública.

 

5.- Propiedade industrial e intelectual

 

A totalidade deste sitio web: texto, imaxes, marcas comerciais, logotipos, arquivos de audio e vídeo, botóns, arquivos de software, combinacións de cores, así como a estrutura, selección, ordenación e presentación dos seus contidos son propiedade do Concello de Ramirás, ou de terceiros, e atópanse protexidos polas leis españolas e internacionais sobre propiedade industrial e intelectual. Así mesmo, e sen prexuízo do anteriormente citado, o contido do sitio web ten a consideración de programa de computador e élle de aplicación toda a normativa española e comunitaria europea vixente na materia. Polo feito do acceso que o usuario realiza ao sitio web non poden entenderse cedidos a este ningún dos dereitos de explotación que existan, ou poidan existir sobre devanditos usos máis aló dos estritamente necesario para o correcto uso do sitio web.

 

6.- Limitación de responsabilidade

 

O Concello de Ramirás, exclúe, con toda a extensión que permite o ordenamento xurídico, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse a: Presenza de virus, ou a presenza doutros elementos nos contidos que poidan producir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos usuarios. A transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso ao contido. Falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento do sitio web e dos servizos, á defraudación da utilidade que os usuarios puideran atribuír ao sitio web e aos servizos, á falibilidad do sitio web e dos servizos, e en particular, aínda que non de modo exclusivo, aos fallos no acceso ás distintas páxinas web do sitio ou aquelas desde as que se prestan os servizos. O correcto funcionamento dos dispositivos técnicos de enlace (tales como, entre outros, banners e botóns), directorios e ferramentas de procura que permitan aos usuarios acceder a sitios web pertencentes ou xestionados por terceiros. A instalación destes dispositivos técnicos ten por único obxecto facilitar aos usuarios, a procura e acceso á información, contidos e servizos dispoñibles en Internet. A calidade, licitude, fiabilidade e utilidade da información, contidos e servizos existentes nos sitios enlazados. A utilización dos servizos e dos contidos por parte dos usuarios, ou que poidan deberse á falta de veracidade, vixencia, exhaustividade ou autenticidade da información que os usuarios proporcionan a outros usuarios. Os contidos que os usuarios dos foros de debate ou listas de distribución poidan introducir, ou das opinións vertidas nestes. O Concello de Ramirás non ten obrigación de controlar, e non controla, a utilización que os usuarios fan do portal, dos servizos.

 

7.- Política de privacidade

 

Os usos e regras que o Concello de Ramirás segue en cumprimento da Lei orgánica 15/99, do 13 de decembro, Lei de protección de datos de carácter persoal, e a súa normativa de desenvolvemento, son os que se expoñen no apartado de privacidade deste sitio web.

 

8.- Notificacións

 

Todas as notificacións realizadas por un usuario ou terceiro ao Concello de Ramirás consideraranse eficaces sempre que se dirixan ao Concello de Ramirás dalgunha das seguintes formas: Envío por correo postal ao Concello de Ramirás, O Picouto s/n, 32810 Ramirás. Envío por correo electrónico a Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. . Se a comunicación se refire á realización de actividades ilícitas ou á infracción de dereitos de propiedade industrial ou intelectual, debe achegar documentación que acredite os feitos, así como declaración expresa da veracidade desta.

 

9.- Duración e suspensión dos servizos

 

O Concello de Ramirás resérvase a facultade de suspender os servizos cando o estime pertinente e, en particular, a aqueles usuarios que infrinxan o establecido neste aviso legal.

 

10.- Lexislación aplicable

 

Este aviso legal e todas as relacións que se establezan entre o Concello de Ramirás rexeranse polo establecido na lexislación española.

 

Vostede está aquí: Home Aviso legal